Sunday, April 10, 2011

Xalqın Mucahidlәri vә Әşrәf Kampı

Xalqın Mucahidlәri vә Әşrәf Kampı
Mehran Baharli
Türk milli demokratik hәrәkәti özәlliklә Haray Haray Mәn Türkәm xalq ayaqlanması ortaya çıxmadan qabaq, İranın sәrasәri tәşkilatını ginә dә qәbul etmәk olardı. Ancaq bu hәrәkәt ortaya çıxdıqdan sonra artıq İranda sәrasәri tәşkilat diyә bir şeyin anlamı qalmamışdır. Sәrasәri adlanan tәşkilatlar günümüzdә kәsinliklә Fars tәşkilatdırlar. Bu tәşkilatda rәhbәrlik qonumunda olan Türklәr dә mәncә istisnasız gizli vәya utancaq paniranist olaraq görülmәlidir. Çünkü әsas aldıqları şey, Türk milәti deyil, İrandır.
Azәrbaycanda yaşayan Kürd, Fars, Talış, Tat, Asoru vә Ermәni ilә sәrasәri tәşkilatlarda çalışan Türklәr arasında böyük fәrq vardır. İlk qurup öz milli kimliklәrini bilir vә onun uğrunda çalışır. Ancaq sәrasәri quruplardakı Türklәr öz milli kimliklәrini bilmir vә Fars millәtinin kimliyi vә hakimiyyәti yolunda çalışırlar. Gәrçi dediklәrim bu hörgütlәrin öndәrlik vә üst düzey üyәlәri haqqındadır, ancaq yaşadığımız bilgi bombardımanı vә internet çağında artıq sıradan üyәlәr dә yapdıqlarından sorumlu tutulmalıdırlar.
Mәn xalqın Mucahidlәri vә bәnzәr sәrasәri tәşkilatlarda çalışan siyasilәrin bilincli olaraq bu yola addım atdıqlarını düşünürәm. Bunların seçdiklәri siyasi çizgidә qarşılaşdıqlarını da yapdıqları seçimlәrin sonucu olduğundan dolayı, onları qurban durumuna düşürәcәyinә inanıram.
Xalqın Mucahidlәri tәşkilatına gәlincә buradakı sorunlar (Şәxsiyәtә pәrәstiş, dini firqә yapısı, anti demokratik tutumlar, …) tәkcә Rәcәvi`dәn qaynaqlanmır, oradakı Türklәr Rәcәvi qәdәr bu tәşkilatın yanlış siyasәtlәrinin sorumlusu sayılmalıdırlar. Ayrıca bunlar ilk başdan Hәnifnejaddan başlayaraq Türk xalqı vә Azәrbaycana arxalarını çevirmiş dinçi-irançı şәxslәrdir.
Әşrәf kampında olanlara gәlincә, Iraq devlәti oranı uluslararası qural vә yükümlülüklәrinә uyqun olaraq yönәtmәlidir. İndiki Iraq devltәnin Fars İran devlәti ilә gizli anlaşma vә işbirliyi yaparaq Iraqda bulunan vә bu ölkәnin yasalarına uyan İran muxaliflәrinә saldırması vә basqı yapması da -muxaliflәrin siyasi görüşlәrindәn asılı olmadan- mәhkum edilmәlidir.

No comments:

Post a Comment