Sunday, April 24, 2011

AKP, İsrayil vǝ biz

Mehran Baharlı
İran-Güney Azǝrbaycanlı Türklǝr öz milli çıxarları doğrultusunda Türkiyǝ ilǝ Azǝrbaycan cumhuriyǝtlǝrindǝn bağımsız bir siyasǝt oluşdurmaqdıqca onları kimsǝ- İranda vǝ dışında- ciddiyǝ almaz.
-----------------------------------------------------
Mǝncǝ Ərdoğan Türkiyǝ’dǝ Özal kimi târixi dönüm yaradan liderlǝrdǝn biridir. Son illǝrdǝ Türkiyǝ’nin demokratiklǝşmǝsi, ekonomik vǝ bölgǝsǝl uluslararası siyâsi arenada gǝrçǝklǝşdirdiyi ilǝrlǝmǝ vǝ atılımlar, Ərdoğan’ın iqtidarına bağlıdır. Bu, onun olumlu yapdıqlarıdır. Әrdoğan`ın olumsuz yönü isǝ gizli bir şǝriǝtçi olması vǝ Türkiyǝ’ni yavaş yavaş bir din devlǝtinǝ dönüşdürmǝsidir.
AKP iqtidarınakı Türkiyǝ’nin yaşadığı dǝyişim vǝ dönüşüm, bir neçǝ paralel sürǝcdǝn oluşur. Bunların bǝ’zisi olumlu vǝ bǝ’zisi olumsuz sürǝclǝrdir vǝ hǝr birinin ayrı dinamik vǝ nǝdǝnlǝri vardır. Bunları bir birindǝn ayırt etmǝzsǝk, çox yanlış sonuclara varabilǝrik. Bu sürǝclǝrdǝn bir neçǝsi belǝdir:
-Türkiyǝ`nin demokratiklǝşmǝsi
-Ekonomik açıdan atılım gǝrçǝklǝşdirmǝsi
-Bölgǝ vǝ dünyada siyâsi etginliyinin artması
Bunlar AKP’nin gǝrçǝklǝşdirmǝkdǝ olduğuu olumlu gǝlişmǝlǝrdir vǝ alqışı haqq edir.
Ancaq AKP’nin İsrayil-fortilla vǝ İran-atom teknolojisi qonularında sǝrgilǝdiyi tutum, kǝsinliklǝ vǝ ǝn kiçik bir quşqu olmadan ideolojik İslam vǝ şǝriǝtçi dürtülǝrlǝ ortaya çıxan siyâsǝtlǝrdir. Bu siyâsǝtlǝr AKP’nin izlǝdiyi vǝ addım addım gǝrçǝklǝşdirdiyi başqa bir sürǝcin davamıdır. O da Türkiyǝ’ni devlǝt vǝ toplum düzeylǝrindǝ İslamlaşdırma vǝ Ortadoğulaşdırmadır.
Bugün AKP’nin İsrayil ilǝ ilişgilǝri kǝsmǝyǝ doğru getmǝsi; Suriyǝ, Hamas, Ermǝnistan vǝ İraq Kürdüstanı ilǝ ilgili yaxınlaşma siyâsǝtlǝri, yeni bir şey olmayıp İran’ın bilinǝn dış siyâsǝtinin doğrultusunda, daha doğrusu Fars dinçilǝrin dikte etdiklǝri siyâsǝtlǝrin ılımlı versiyonudur. Olayların gedişi bu alanlarda Ərdoğan’ı İran adamı diyǝ tanımlayanları haqlı çıxarmaqdadır. İran’ın nukleer teknolojisi vǝ son dönǝm taqas olayında isǝ Türkiyǝ’nin Fars dinçi devlǝti yanında yer alması, açıqca Ərdoğan-Davutoğlu’nun dinçi ǝyilimlǝrinin yanı sıra, İran’ın Türkiyǝ’ni aldatdığı vǝ oyuna gǝtirmǝsinin sonucudur. İran bu oyunla bir yandan özünǝ zaman qazanmış, ötǝ yandan da ǝzǝli rǝqibi olan Türkiyǝ’ni müttǝfiqlǝri olan Amerika, Avropa Birliyi, Nato vǝ İsrayillǝ qarşı qarşıya gǝtirmǝni başarmışdır. Onun yönünü Avropalılıqdan çıxardıp, Ortadoğulaşdırmışdır.
-----------------------------------------------------
Rǝcm vǝ ya daş qalağın Tevrat’da geçmǝsi tәk başına bir şey ifadǝ etmǝz. Önǝmli olan budur ki Yǝhudilǝr, hǝtta ǝn aşırı dinçilǝri bilǝ, bugün rǝcm cǝzasını uyqulamır. Ancaq hǝm bu cǝzanı onlardan kopya edǝn İslam şǝriǝti onu mǝnimsyir vǝ hǝm İslam ölkǝlǝri -İran başda olmaq üzǝrǝ- onu uyqulayırlar. Burada bir insanlıq suçu vardır vǝ onun başlıca sorumlusu İslam şǝriǝtidir.
Güney Azǝrbaycanlı bir Türk qadın, Fars kökdǝn dinçi İran devlǝti tǝrǝfindǝn daş qalaq cǝzasına çarpdırılmışdır. Dünya vǝ Avropa ölkǝlǝri insanlıq dışı bu cǝzaya e’tiraz edǝrkǝn, Türkiyǝ vǝ Azǝrbaycan Cumhuriyǝtlǝri bu qonuda susmanı yeylǝmişlǝrdir. Türkiyǝ dışişlǝri baxanı Davutoğlu İran’ı daş qalaq üçün mǝhkum etmǝkdǝn boyun qaçırmış vǝ mǝhkum etmǝmişdir: “Davutoglu was asked whether Turkey would raise the case (planned Iran stoning) with Iran. "We're trying to work and consult on all these issues with our neighbour Iran, of course we have to see the file," he said”.
AKP iqtidarının İran’a qarşı mǝnimsǝdiyi qoruma vǝ savunmaçı tutum, bu arada bütün dünyanın tǝrsinǝ daş qalaq olayını mǝhkum etmǝmǝsi, AKP’nin gizli dinçi vǝ şǝriǝtçi acendasını bir yol daha ifşa edir. İran-Güney Azǝrbaycanlı Türk siyâsi qurup vǝ ictimai dǝrnǝklǝr, Türkiyǝ vǝ Azǝrbaycan cumhuriyǝtinin siyasal vǝ ideolojik İslam doğultusunda yapdığı hǝr şeydǝn vǝ özǝlliklǝ Fars dinçi devlǝti ilǝ qurduğu ittifaqdan- bu siyasǝtlǝr qısa vǝdǝdǝ üzeysǝl baxan bǝ’zi kimsǝlǝri tǝhrik vǝ mǝmnun etsǝ bilǝ- utanc duyur vǝ onları mǝhkum edir.
-----------------------------------------------------
Bir sıra analizlәrdә İsrayil ilǝ ilgili söylǝnәnlәrdә ciddi ǝksikliklǝr olduğunu düşünürǝm. Bunlarda İsrayil devlǝti, İsrayil hökümǝtlǝri, İsrayillilǝr, Amerika’da İsrayil lobisi, Dünya Yǝhudilǝri vǝ Dünya Musǝvilǝrini bir birindǝn ayırt edǝbildiyindǝn, ayrıca AKP iqtidarının dış politikaspnda siyasal vǝ ideolojik İslam’ın hansı alanlarda vǝ nǝ dǝrǝcǝdǝ var olduğunu göz önündǝ tutduğundan arxayın deyilǝm.
Deyilir: “İsrayil doğuda olan bütün ölkǝlǝrǝ böyük bir tǝhditdir”. Mǝncǝ İsrayil devlǝti, İsrayil hökümǝtlǝri vǝ İsrayil xalqını bir biri ilǝ eyni tutan bu gǝnǝllǝndirmǝniz kökdǝndinçi Əhmǝdinejad’ın vǝ ırqçı anti semitistlǝrin iddiasıdır vǝ yanlışdır. İsrayil`in özü heç bir şeyǝ tǝhdid deyildir. Tǝhdid olan, bu devlǝtin 1967 vǝ 1973 savaşlarından sonra militarist vǝ işqalçı siyâsǝtlǝr izlǝmǝsi, bu bağlamda uluslararası huquq vǝ insan haqlarını heçǝ saymasıdır.
-----------------------------------
İsrayil’in bizǝ yararlı olmadığını söylǝmǝk üzeysǝl bir tǝsbitdir vǝ bunları söylәyәnin Türkiyǝ devlǝtini Azǝrbaycan devlǝti vǝ İranda var olan Türk xalqının milli demokratik hǝrǝkǝtinin üç ayrı siyasi antite olduğu vǝ durumlarının vǝ dolayısı ilǝ tǝpgilǝrinin bir birindǝn fǝrqli olduğu gǝrǝkmǝsinǝ inanmadığını göstǝrir.
İsrayil ilǝ ilişgi tǝkcǝ İsrayil ilǝ ilişgi deyildir, Amerika ilǝ ilişgidir dǝ eyni zamanda. Bu, istǝsǝk dǝ, istǝmǝsǝk dǝ geçen yarım yüzildǝ belǝydi, indi dǝ belǝdir vǝ uzun zaman da belǝ qalacaqdır. Bizim bunu dǝyişdirmǝyǝ gücümüz yetmirsǝ ondan yararlanmaya baxmalıyıq, bu ağlın hökmüdür.
Türkiyǝ devlǝti bir imparatorluq qalıntısı olan, tǝmǝllǝri sağlam oturmuş köklü bir devlǝtdir. Bu devlǝt ekonomik olaraq güclǝnmǝ vǝ iç sorunlarını - başda Kürd sorunu olmaq üzǝrǝ - çözmǝsinǝ paralel olaraq, hǝr gün bir az daha çox Amerika’dan bağımsız siyasǝtlǝr yeridǝbilǝr. Olan da budur. Gǝrçi Türkiyǝ dǝ heç vaxt İsrayillǝ ilişgilǝrini kǝsmǝz, kǝsmǝmǝlidir. Türkiyǝ on il bundan qabaq belǝ bağımsız hǝrǝkǝt edǝmǝzdi. Azǝrbaycan cumhuriyǝti isǝ bunu bugün dǝ yapamaz, yapmamalıdır.
Azǝrbaycan cumhuriyǝti bir yanda Rusiya vǝ İran arasında sıxışmış, bir yandan da Ermǝnistan tǝrǝfindǝn işqal edilmişdir. Bu durumda Azǝrbaycan Cumhuriyǝtinin Amerika ilǝ istiratejik ittifaq qurması gǝrǝkdiyi günǝş kimi aydındır. Amerika ilǝ ittifaq isǝ, İsrayillǝ ittifaq anlamındadır. Qaldı ki Azǝrbaycan Cumhuriyǝtinin silahlı teknolojidǝn Amerikadakı Ermǝni diyasporasına qarşı qoymağa dǝk، İsrayil lobisinǝ ehtiyacı vardır.
Biz Türk xalqının, nǝ Yǝhudi xalqı vǝ nǝ dǝ Ərǝb xalqı ilǝ milli sorunumuz yoxdur. İsrayil vǝ Filistin devlǝtlǝri ilǝ milli çıxar çatışmamız da yoxdur. Unutulmaması gǝrǝkir ki geçǝn yüzildǝ dünyada ilk kǝz Yǝhudi bir devlǝtin bugünkü topraqlarında qurulması gǝrǝkdiyi fikrini ortaya atanlardan biri Türk Azǝrbaycanlı qıral Nasirǝddin Șah Qacar olmuşdur. Ayrıca İsrayil’in işqal vǝ işqal torpaqlarda yeritdiyi uluslararası yasalar vǝ insan haqlarını heçǝ saymasına qarşı çıxanların ön sıralarında İsrayil vǝ İsrayilli olmayan Yǝhudi aydınları yer almaqdadır. Biz onlarla bu qonuda bir dǝ kökdǝn dinçi vǝ ideolojik İslama qarşı olmaqda eyni cǝrgǝdǝyik.
---------------------------------------------
Kürdlǝr bǝnzǝr gǝrǝkçǝlǝrlǝ Amerika vǝ İsrayil’ǝ yaxınlaşmışlarsa- ki yaxınlaşmışlar -bu kǝsinliklǝ doğru vǝ ağıllıca bir siyâsi hǝrǝkǝtdir vǝ onların nǝ dǝnli ayıq, ilkǝli, ǝsnǝk vǝ gǝrçǝkçi olduqlarını göstǝrir. Biz dǝ eynisini kǝsinliklǝ yapmaq durumundayıq.
 İsrayil devlǝti vǝ ya hǝr hansı başqa bir devlǝt, özünün tanımladığı milli çıxarlar doğrultusunda Iraqlı Kürdlǝrǝ yardım edirsǝ, çox doğru bir iş yapır. Onların yanlışlığı, İranda olan milli hǝrǝkǝtlǝrǝ eyni dәstәyi vermәmәsidir. Əsasǝn Iraqda Kürd devlǝtinin güclǝnmǝsi, hǝtta Iraq’ın dörd etnik sınıra görǝ bölünmǝsi (Kürd, Ərǝb Sünni, Ərǝb Șii, Türkman) bizim milli çıxarlarımızın gǝrǝyi olup, bütün bölgǝ ilǝ dünyanın xeyrinǝdir. Biz İran-Güney Azǝrbaycan Türklǝri olaraq bunu dǝstǝklǝmǝliyik. Çünkü bu bir yandan başımıza qara bǝla kimi çökǝn PJAK-PKK tǝhlikǝsini azaldar, bir yandan da İran imperiyası-Fars sömürgǝçiliyin ölümünü yaxınlaşdırar.
“Yǝhudilǝr BOP’u (Böyük Ortadoğu Projesini) yapmış” deyilir. Ortadoğuda bir çox nǝdǝndǝn dolayı, o cümlǝdǝn demokratik kültür, uyqulamalar gǝlǝnǝyi vǝ qurumları olmadığından dolayı, dış etgǝn olmadan iç dinamiklǝrlǝ hǝr hansı bir demokratik gǝlişmǝnin gǝrçǝklǝşǝcǝyini düşünmǝk yanlışdır. Bu üzdǝn dǝ dünyadan izole olmuş vǝ dnyanın ǝn geri qalmış bölgǝlǝrindǝn biri olan Müsǝlman Ortadoğunu dünya olay vǝ sürǝclǝri ilǝ enteqre edǝn, mevcud istatikonu yıxabilǝn vǝ ya ǝn azından onu sarsan hǝr girişim, hǝtta BOP uzun vǝ’dǝdǝ olumlu bir olay vǝ olanaqdır.
Ənindǝ sonunda siyâsǝt iqtidar vǝ güc mucadilǝsidir. Bu üçü dǝ (Türkiyǝ devlǝti, Azǝrbaycan devlǝti, Türk Azǝrbaycan milli demokratik hǝrǝkǝti) siyâsi antitelǝrdir, insan haqları dǝrnǝklǝri vǝ ya uluslararası huquq quruluşları deyildirlǝr. Dolayısı ilǝ onların insan haqları dǝrnǝklǝri kimi davranmalarını bǝklǝmǝk yersiz bir bǝklǝntidir.
--------------------------------------------
Bizim İsrayil hökümǝtinin qǝbul etmǝdiyimiz vǝ mǝhkum etdiyimiz davranışları vardır. O cümlǝdǝn 1967dǝn sonra işqal etdiyi torpaqlar (Doğu Qudus, Batı Șǝriǝ, Qǝzzǝ), militarizmi, uluslararası yasaları vǝ insan haqlarını heçǝ sayması, …  Ancaq bunlara e’tiraz Türkiyǝ üçün ayrı, Azǝrbaycan Cumhuriyǝti üçün ayrı vǝ yöntǝmi vǝ biz İran-Güney Azǝrbaycanda yaşayan Türk xalqı üçün ayrı bir anlam vǝ yöntǝmi  vardır. Yerlǝşmiş devlǝt gǝlǝnǝklǝri vǝ çeşitli olanaqları olan Türkiyǝ devlǝtinin yapması gǝrǝkǝnlǝr, bunların heç birinǝ sahib olmayan Azǝrbaycan Cumhuriyǝtindǝn fǝrqli vǝ bu ikisininki dǝ bir milli demokratik qurtuluş hǝrǝkǝti olan Türk Azǝrbaycan milli demokratik hǝrǝkǝtindǝn fǝrqlidir.
Bizim qarşı olduğumuz şey, işqal, uluslararsı yasalar vǝ insan haqlarını heçǝ saymaqdır. İstǝr bunları yapan İsrayil, Rusiya vǝ Çin, istǝr İran vǝ ya başqa Müsǝlman nufuslu devlǝtlǝr olsun. Bunlara isǝ verilǝcǝk uyqun cavab, sâdәcә bunlara yönǝlik olan siyasi pilatformlarda vǝ yalnız diplomasi yolu ilǝ olmalıdır.
Türkiyǝ’nin bu çǝrçivǝdǝ İsrayil’in yanlış yapdıqları vǝ yanlış siyasǝtlǝrinǝ qarşı çıxması, doğru vǝ yerindǝdir; hǝtta gec qalınmış bir tutumdur. Türkiyǝ, İsrayil hökümǝtinin anlış yapdıqlarına diplomasi vǝ siyasi pılatformlarda vǝ uluslararası yasalara dayanaraq qarşı çıxdığı sürǝcǝ, dünyadan dǝstǝk görǝcǝk vǝ görmǝlidir.
Azǝrbaycan Cumhuriyǝti dǝ, İsrayil devlǝti vǝ hökümǝtlǝrinin bǝyǝnmǝdiyi siyâsǝtlǝrini özünün olanaq vǝ çıxarlarını göz önündǝ tutaraq ǝlǝşdirmǝli vǝ onlara dǝngǝli diploması ilǝ qarşı qoymalıdır. Örnǝyin Azǝrbaycan Cumhuriyǝti Telaviv’dǝ böyükelçilik açmalı vǝ bunu Filistin devlǝtinin Bakıdakı vǝ özünün dǝ Ramullahda böyükelçilik açması ilǝ eş zamanlı yapmalıdır. Ya da UN’dǝ İsrayil’i yanlışlarını mǝhkum edǝn qǝrarlara İran’ı yanlışlarını mǝhkum edǝnlǝrlǝ birlikdǝ olumlu oy vermǝlidir.
Biz İran vǝ Güney Azǝrbaycan Türklǝrinǝ gǝlincǝ, yeni başlamış milli qurtuluş hǝrǝkǝti olaraq, bölgǝ vǝ dünya çapında oyuncuların dǝstǝyini qazanma bizim ilk görǝv vǝ sorumluluğumuzdur. Bu hǝr milli qurtuluş hǝrǝkǝtindǝ belǝdir. İndiki durumda isǝ bütün bölgǝsǝl vǝ qılobal oyuncular, Fars dinçilǝrin müttǝfiqi olan AKP islamçılarının hâkim olduğu Türkiyǝ, Rusiya, Avropa, … bizǝ qarşdıdır. Bu durumda güclü mediya vǝ lobiyǝ sahib olan İsrayil’ǝ vǝ dolayısı ilǝ Amerika ilǝ düşmanlıq yapmaya, onlarla yaxın ilişgi qurmamaya heç bir nǝdǝn yoxdur vǝ bu ayrıca ağıllı bir hǝrǝkǝt dǝ olmaz.
---------------------------------------------
Bizim insan haqları dǝrnǝklǝri vǝ siyâsi tǝşkilatlarımız, bu qonuda öz ǝlǝşdirilǝrini hǝmişǝ ǝn açıq bir dillǝ, öz qonum vǝ ilkǝlǝrinǝ görǝ dillǝndirmǝlidirlǝr. Bu ǝlǝşdirilǝrin tǝmǝlli bunlar olmalıdır:
-İsrayil’in 1967 savaşından sonra işqal etdiyi bütün torpaqlardan (Doğu Qudus, Batı Șǝriǝ, Qǝzzǝ) geri çǝkilmǝsi,
-Ərǝb köçmǝnlǝrin öz yurtlarına geri qayıtmaları,
-Filistinlilǝrin mǝ’ruz qaldığı bütün ziyan vǝ zǝrǝrlǝrin tǝlafi edilmǝsi,
-İki eşit haqlı İsrayil vǝ Filistin devlǝtlǝrinin var olması.
İsrayil devlǝti vǝ hökümǝtlǝrinin yanlış yapdıqlarını ǝlǝşdirip vǝya mǝhkum edǝrkǝn, kǝsinliklǝ kökdǝn dinçi İslamçılar vǝ anti semitist ırqçıların tuzağına düşmǝmǝmiz gǝrǝkir. İsrayil devlǝti vǝ hökümǝtlǝrinin yapdığını ǝlǝşdirmǝk başqa bir şeydir, ideolojik İslam vǝ şǝriǝt yanlılarının bunları İsrayil’lǝ birlǝşdirmǝsi vǝ dolayısı ilǝ İsrayil devlǝtinin mǝşruluğunu sorqulaması, şǝriǝtçi histeriyǝ yaşıl ışıq yaxması başqa bir şey.
Hǝr hansı bir etnik qurup haqqında gǝnǝllǝndirmǝlǝr yapmaq vǝ istereotiplǝr yaratmaq, mǝncǝ ǝnindǝ sonunda ırqçılıqla sonuclanacaqdır. Yǝhudi bir xalq vǝ Musǝvi bir dini qurup adıdır. Bunların arasında dinsizindǝn aşırı dinçisinǝ, siyonistindǝn İsrayil devlǝtinin varlığını sorqulayana hǝr çeşit insan vǝ insan qurupuna rastlamaq olasıdır. Yǝhudi vǝya Musǝvi toplumlarını Türk, Ərǝb, Rus, Çin, Müsǝlman, Xırıstiyan vǝ ya hǝr hansı başqa bir toplum kimi tǝk tip görmǝk, son dǝrǝcǝ yanlışdır vǝ söz qonusu Yǝhudilǝr isǝ- özǝlliklǝ davamlı tekrarıan “hǝr şeyin arxasında mütlǝq Yǝhudi barmağı vardır” kimi ifadǝlǝrin- açıqca ırqçı çalarları vardır.
Türkiyǝ bu rasyonel çizgidǝn dışarı çıxıb kökdǝn dinçi İslamçıların vǝ ırqçı anti semitistlǝrin söylǝm vǝ ǝdǝbiyyatını mǝnimsǝrsǝ, İsrayil devlǝtinin mǝşruiyyǝtini sorqularsa vǝ bütün Yǝhudi vǝ Musǝvi xalqlarını suçlu e’lan edǝrsǝ -ki Ərdoğan’ın mǝnimsǝdiyi zehniyǝt vǝ dil dǝ budur- uzun vǝ’dǝdǝ Əhminejad kimilǝrindǝn başqa kimsǝdǝn dǝstǝk görmǝz vǝ görmǝmǝlidir. Türkiyǝ dış işlǝri baxanı Davutoğlu’nun “Biz Qudus’da namaz qılacayıq” demǝsi, Xumeyni’dǝn kopyalayan vǝ tǝqiyyǝ yapan bir dinçinin iç dünyasını dışarıya vuran bir ipucudur. Ərdoğan’ın yalnız Qǝzzǝ’dǝ toplu qırıma mǝ’ruz qalanlara verdiyi dǝstǝk vǝ buna qarşın daha bǝtǝr soyqırımlar yapan Ermǝnistan, İran, Sudan, Hamas vǝ bǝnzǝrlǝri ilǝ diyaloq qurması vǝ hǝtta onlara sahib çıxması, Fars dinçilǝrin siyasi pıraqmatisminin kopisidir. Biz dinçilǝrin taktiklǝrinǝ çox yaxşı tanışıq.

No comments:

Post a Comment